Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
Bureau Ruby: Bureau Ruby is de gebruiker van deze algemene voorwaarden. 
Klant: de wederpartij met wie Bureau Ruby een overeenkomst heeft gesloten. 
Overeenkomst: elke afspraak, zowel mondeling als schriftelijk, tussen Bureau Ruby en de klant.
Artikel 2. Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, uitingen, offertes, overeenkomsten en diensten tussen Ruby van der Sande (hierna te noemen “het Bedrijf”) en de klant, voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is uitgesloten in welk geval expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele voorwaarden van de klant worden expliciet afgewezen.  
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Het Bedrijf en de klant zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen. 
4. Wanneer de klant als natuurlijk persoon (niet rechtspersoon) de overeenkomst aangaat met het Bedrijf, gaat klant deze overeenkomst aan als consumentenovereenkomst. De klant kan dus beroep doen op het consumentenrecht en geniet bescherming zoals het herroepingsrecht.
5. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking nadat de nieuwe voorwaarden aan de klant kenbaar zijn gemaakt.
Artikel 3. Aanbod en overeenkomst 
1. Alle aanbiedingen en prijzen van het Bedrijf zijn vrijblijvend en onderhevig aan wijzigingen.
2.
Een overeenkomst komt tot stand wanneer de klant akkoord gaat met het aanbod of de offerte van het Bedrijf.
3.
Alle offertes zijn vrijblijvend en geldig voor een periode van 14 dagen, tenzij anders vermeld.
4. Een offerte wordt pas bindend voor het Bedrijf nadat de klant binnen 14 dagen akkoord gaat met de offerte.
5. De prijzen vermeld in de offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
6. Indien de klant een afwijkende aanvaarding doet, is het Bedrijf niet gebonden aan de offerte. In dat geval zal het Bedrijf een nieuwe offerte maken, waarop de klant binnen 14 dagen akkoord moet geven. 
7. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om een aanbod of overeenkomst te weigeren zonder opgaaf van redenen.
Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Een overeenkomst met het Bedrijf komt tot stand nadat deze schriftelijk (dat kan zowel schriftelijk als digitaal) door het Bedrijf is bevestigd.
2. Een boeking via de website geldt als een reservering voor de gekozen dag en tijdstip, maar vormt nog geen overeenkomst. De reservering wordt pas een overeenkomst nadat deze schriftelijk is bevestigd door het Bedrijf.
3. De door het Bedrijf opgestelde offerte of factuur wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant hier direct en schriftelijk tegen protesteert.
4. Additionele afspraken of wijzigingen die na de totstandkoming van de overeenkomst worden gemaakt, zijn alleen bindend voor het Bedrijf indien deze schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de klant hier binnen vijf (5) werkdagen geen schriftelijk protest tegen aantekent.
5. Het Bedrijf is gerechtigd om, na het aangaan van de overeenkomst, zekerheid van de klant te eisen met betrekking tot de betalingsverplichting en overige verplichtingen, alvorens verdere dienstverlening plaatsvindt.
Artikel 5. Uitbesteding aan derden 
De klant stemt ermee in dat het Bedrijf bevoegd is om de overeenkomst te laten uitvoeren door derden die werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan het Bedrijf, zonder acht te slaan op artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW.
Artikel 6. Dienstverlening 
1. Het Bedrijf biedt trainingen en coaching aan in de vorm van 1-1 sessies, groepssessies, trajecten en trainingen voor kleine groepen.
2. Het Bedrijf spant zich in om de diensten naar beste vermogen en in overeenstemming met de professionele standaarden aan te bieden. 
3. Resultaten van de dienstverlening kunnen variëren en zijn afhankelijk van de inzet en de individuele situatie van de klant. 
4. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van de aangeboden diensten.
Artikel 7. Facturering en betaling
1. De klant is verplicht het honorarium, (eventuele) kantoorkosten, reiskosten en omzetbelasting te betalen voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De hoogte van het honorarium wordt bepaald aan de hand van het tarief dat van toepassing is op het gekozen traject, de sessie of andere dienst van het Bedrijf, zoals schriftelijk bevestigd. Factoren zoals de belangrijkheid van de opdracht, de specialistische aard ervan, de draagkracht van de klant en de urgentie van de werkzaamheden kunnen leiden tot aanpassing van het tarief.
3. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de klant om een voorschotbetaling te verzoeken. Een voorschotbetaling wordt verrekend met de eindfactuur.
4. De klant dient de facturen van het Bedrijf binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te voldoen. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals vermeld op de factuur. Bij niet (tijdige) betaling bevindt de klant zich, na ingebrekestelling, direct in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen volledig voor rekening van de klant.
5. Betaling in termijnen is alleen mogelijk indien dit wordt vermeld door het Bedrijf. Dit wordt vermeld op de website bij het betreffende traject of de dienst die de klant wenst af te nemen. Of het wordt schriftelijk overeengekomen door het Bedrijf en de klant. In dat geval is betaling in termijnen alleen mogelijk na schriftelijke bevestiging door het Bedrijf. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal gebeuren.
6. De klant is niet gerechtigd om zijn betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet in geval van klachten.
7. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om bij niet-tijdige betaling de dienstverlening op te schorten of te beëindigen.
Artikel 8. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst te waarborgen, zullen de partijen in gezamenlijk overleg de overeenkomst tijdig aanpassen.
2. Indien de overeenkomst na de bevestiging ervan, zoals uiteengezet in artikel 4 onder 4, wordt gewijzigd, ontstaat er een aanvullende overeenkomst. Deze aanvullende overeenkomst zal in een offerte worden gecommuniceerd en dient schriftelijk bevestigd te worden door het Bedrijf alvorens deze geldig is.
Artikel 9. Annulering, opzegging en verhindering van deelname.
1. De klant heeft het recht om deelname aan een traject, training, sessie of andere dienst te annuleren en daarmee de overeenkomst op te zeggen.
2. Annulering en opzegging dienen schriftelijk te worden gemeld via brief of e-mail. De annulering is pas geldig na ontvangstbevestiging van het Bedrijf.
3. Indien de klant een consument is, heeft deze veertien (14) kalenderdagen de tijd om gebruik te maken van het herroepingsrecht. Hiervoor dient het bijgevoegde herroepingsformulier, Bijlage 1, te worden gebruikt. Als een traject, training, sessie of cirkel start voordat deze veertien (14) kalenderdagen zijn verstreken, zal het herroepingsrecht komen te vervallen.
4. Bij wijziging van afspraken behoudt het Bedrijf zich het recht voor om eventuele meerkosten in rekening te brengen.
5. Bij annulering en opzegging, zoals beschreven in lid 1 van dit artikel, gelden de volgende annuleringskosten: Voor een training geldt: 
– Binnen twee (2) weken voor aanvang is de klant verplicht 50% van het factuurbedrag te betalen. 
– Binnen 72 uur voor aanvang is de klant verplicht 75% van de kosten zoals vermeld op de factuur te betalen.
– Binnen 24 uur voor aanvang is de klant verplicht 100% van de kosten zoals vermeld op de factuur te betalen. 
Voor een losse sessie (1-1 sessie) of traject geldt: Annuleren kan kosteloos tot 24 uur van te voren. Binnen 24 uur voor aanvang bedragen de annuleringskosten 100% van het factuurbedrag.
Voor Breath- & bodywork cirkels geldt dat de klant verplicht is 100% van de kosten zoals vermeld op de verkoop-website te betalen. Als de klant onverhoopt niet kan deelnemen kan deze contact opnemen met Bureau Ruby via: info@bureauruby.nl. Het is dan mogelijk om een andere keer deel te nemen (mits er andere cirkels gepland staan) of om de ticket aan iemand anders door te geven / te verkopen. 
6. Annulering en opzegging is niet meer mogelijk zodra een traject of training is begonnen. Restitutie van het gefactureerde bedrag of reeds betaalde bedrag is dan niet mogelijk. Het is wel mogelijk om het traject of de training op een ander tijdstip binnen de afgesproken termijn te starten.
7.
Verplaatsing van geplande diensten is alleen mogelijk in uitzonderlijke situaties, naar beoordeling van het Bedrijf. Gemiste sessies, cirkels, afspraken of gesprekken kunnen niet automatisch worden ingehaald en hebben geen invloed op de (betalings)verplichtingen van de klant.
Artikel 10. Annulering door het Bedrijf (tussentijds) bij een training of traject 
Bureau Ruby behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een training of traject tussentijds te annuleren. In een dergelijk geval heeft de klant recht op restitutie van de betaalde bedragen, met aftrek van de reeds geleverde prestaties van het Bedrijf.
Artikel 11. Verplichtingen van klant
1. De klant zal ervoor zorgen dat het Bedrijf voorafgaand aan de training of coaching de juiste en volledige informatie heeft ontvangen die nodig is voor de uitvoering van de dienst.
2. Indien contra-indicaties voor ademwerk van toepassing zijn licht de klant het Bedrijf in alvorens een sessie, training of traject te boeken. 
3. De klant is verplicht om zowel de bepalingen in de overeenkomst als deze algemene voorwaarden na te leven.
4. Tijdens de training/coaching wordt van de klant verwacht dat deze zich op een positieve en samenwerkende wijze opstelt.
Artikel 12. Rechten van het Bedrijf
Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om:
1. De inhoud van een traject, training, sessie, dienst of product tussentijds te wijzigen om de kwaliteit te verbeteren. 
2. Het aantal deelnemers te bepalen voor Breath & bodywork cirkels, sessies en trainingen. 
3. De planning van onderdelen van een traject, training of dienst tussentijds te wijzigen wat betreft locatie of tijd. 
4. De keuze te maken welke docent/trainer een training of sessie zal verzorgen en indien nodig een andere docent/trainer in te zetten. 
5. Een cirkel, training, traject of andere dienst voor aanvang geheel te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of om andere redenen. De klant zal hiervan op de hoogte worden gesteld en eventuele betalingsverplichtingen komen te vervallen of reeds betaalde bedragen zullen worden terugbetaald.
6.
Deelnemers/afnemers te weigeren aan deelname om welke reden dan ook. De betreffende deelnemer/afnemer zal hiervan op de hoogte worden gesteld en eventuele betalingsverplichtingen komen te vervallen of reeds betaalde bedragen zullen worden terugbetaald.
Artikel 13. Opschorting en beëindiging
1. Het Bedrijf is gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling in de volgende gevallen (maar niet beperkt tot): 
– de klant verzuimt de overeengekomen prijs te voldoen, inclusief verschuldigde rente en kosten; en/of 
– na het sluiten van de overeenkomst komen er omstandigheden aan het licht die het Bedrijf reden geven om te vrezen dat de klant haar verplichtingen niet zal nakomen, waaronder onvoldoende kredietwaardigheid van de klant; en/of 
– de klant haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of 
– de klant insolvent is, bijvoorbeeld bij faillissement, surseance van betaling of (wettelijke) schuldsanering; en/of 
– de klant niet (meer) beschikkingsbevoegd is over haar vermogen.
2. Bij ontbinding van de overeenkomst volgens dit artikel is de klant ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Dit bedrag dient onmiddellijk te worden voldaan. Dit laat de verplichting van de klant om reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten van het Bedrijf te vergoeden, en het recht van het Bedrijf om de volledige schade te vorderen, onverlet.
3. Bij ontbinding op grond van dit artikel worden alle ontvangen betalingen in eerste instantie in mindering gebracht op de kosten, vervolgens op openstaande rente en tot slot op de hoofdsom en lopende rente.
Artikel 14. Herroepingsrecht voor consument 
Artikel 14.1. Herroepingsrecht
1. De consument heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgaaf van redenen, de overeenkomst met betrekking tot het afnemen van een dienst te ontbinden. Het Bedrijf kan de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet verplicht deze reden bekend te maken.
2. De bedenktijd zoals genoemd in lid 1 gaat in op de dag volgend op het sluiten van de overeenkomst.
Artikel 14.2. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten hiervan
1. De consument dient binnen de bedenktijd gebruik te maken van haar herroepingsrecht door middel van een herroepingsformulier of andere duidelijke schriftelijke verklaring aan het Bedrijf. Het herroepingsformulier is te vinden in bijlage 1. 
2. Het risico en de bewijslast voor een juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.
3. Bij uitoefening van het herroepingsrecht worden alle aanvullende overeenkomsten automatisch ontbonden.
Artikel 14.3. Verplichtingen van het Bedrijf bij herroeping
1. Indien het Bedrijf de mogelijkheid biedt voor elektronische melding van herroeping door de consument, stuurt zij na ontvangst van de melding direct een ontvangstbevestiging.
2. Het Bedrijf zal alle betalingen van de consument onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de herroeping, terugbetalen.
3. Het Bedrijf maakt gebruik van dezelfde betaalmethode voor terugbetaling als door de consument is gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. Het Bedrijf zal zich naar beste kunnen inspannen bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat kan echter beïnvloed worden door factoren waar het Bedrijf geen controle over heeft. Hierdoor kan het Bedrijf geen garantie geven met betrekking tot het resultaat van de verrichte werkzaamheden.
2. Het Bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor enige schade als gevolg van eventueel verzuim in de nakoming van haar verplichtingen of schade die direct of indirect voortvloeit uit de dienstverlening, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan opzet of grove nalatigheid van het Bedrijf. 
3. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor mogelijke fysieke of mentale gevolgen die kunnen optreden als gevolg van het gebruik van de aangeboden diensten. 
4. De klant dient zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor het in acht nemen van zijn of haar eigen grenzen tijdens de dienstverlening.
5. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door fouten of verzuim van derden of hulppersonen die door het Bedrijf zijn ingeschakeld.
6. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen of slechte uitvoering van door het Bedrijf gegeven instructies veroorzaakt door de klant.
7. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de klant lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, sessie, traject of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
Artikel 16. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de macht van het Bedrijf die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht (niet-toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
2. Onder overmacht wordt ook verstaan: oorlog, onlusten, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, transportbelemmeringen, storingen in het bedrijf van het Bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, en belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale overheidsinstanties.
3. Indien het Bedrijf door overmacht niet, niet naar behoren of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, is het Bedrijf gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of op te schorten voor bepaalde of onbepaalde tijd. De klant kan in geval van overmacht geen aanspraak maken op schadevergoeding.
Artikel 17. Geheimhouding vertrouwelijke informatie
1. Alle ontvangen informatie zal vertrouwelijk worden behandeld. Het Bedrijf zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij heeft ontvangen van de klant in het kader van de overeenkomst, tenzij anders is afgesproken of het Bedrijf hiertoe verplicht is op basis van wet- en regelgeving.
2. De klant is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die hij heeft verkregen van het Bedrijf of andere klanten van het Bedrijf in het kader van de overeenkomst. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd wanneer dit door het Bedrijf of de klant is medegedeeld of wanneer dit uit de aard van de informatie voortvloeit. Bij twijfel wordt informatie als vertrouwelijk beschouwd.
Artikel 18. Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aangeboden diensten, materialen, teksten en documentatie berusten bij het Bedrijf, tenzij anders vermeld.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de genoemde materialen niet overgedragen op basis van de overeenkomst.
3. Het is niet toegestaan om enig door het Bedrijf geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken aan derden, via welk medium dan ook, tenzij het Bedrijf hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
4. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit de door het Bedrijfgeleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.
Artikel 19. Privacy en persoonsgegevens 
Het Bedrijf zal de persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met de klant strikt vertrouwelijk behandelen en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving omtrent privacy.
Artikel 20. Klachten
1. Indien de klant klachten heeft over de verrichte werkzaamheden, dient hij/zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan het Bedrijf.
2. Na ontvangst van de klacht zal het Bedrijf deze bespreken met de klant en naar beste vermogen uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.
Artikel 21. Toepasselijk recht
1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten met het Bedrijf is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De klant en het Bedrijf zullen zich inspannen om eventuele geschillen in onderling overleg op te lossen voordat zij een beroep doen op de rechter.
3. Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze algemene voorwaarden of overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van het Bedrijf.

Bijlage 1

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst binnen tien werkdagen wilt herroepen)
Aan: Bureau Ruby
t.a.v. Mevr. R. van der Sande, Biesheuvellaan 12
5251SK Vlijmen info@bureauruby.nl
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*
Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
[Naam consumenten(en)] [Adres consument(en)]
 
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 
 
 
*Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.